Obchodní podmínky

Cestovní agentura Patrik Sičák - www.praha-pruvodce.eu - (dále jen "prodávající pořadatel")


se sídlem: Písečná 452/8, 182 00 Praha 8, identifikační číslo: 88730069 zapsané v živnostenském rejstříku Úřadu městské části Prahy 8

pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.praha-pruvodce.eu

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") fyzické osoby Patrika Sičáka se sídlem Písečná 452/8, 182 00 Praha 8, identifikační číslo: 88730069, zapsané v živnostenském rejstříku Úřadu městské části Prahy 8 (dále jen "prodávající pořadatel") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy o zajištění služeb (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.praha-pruvodce.eu (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Nákup služeb probíhá přes webové rozhraní bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při objednávání služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednávání služeb jsou prodávajícím považovány za správné.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající pořadatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nabízených službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny bez DPH. Prodávající pořadatel není plátcem DPH. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním služeb. Informace o nákladech spojených s dodáním služeb uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy jsou služby doručovány v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávané službě (objednávanou službu "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny služeb, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného služeb a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním služeb (dále společně jen jako "objednávka").

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu pořadateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Dokončit objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím pořadatelem považovány za správné. Prodávající pořadatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 5936730329/0800, vedený u společnosti České spořitelny (dále jen "účet prodávajícího pořadatele");
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal;
  • bezhotovostně platební kartou - zajišťuje společnost https://www.gpwebpay.cz 

.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním služeb ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním služeb. Jedná se o případy, kdy kupující nakupuje poukazy, certifikáty.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu služeb předem.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího pořadatele.

4.5. Prodávající pořadatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před poskytnutím služeb kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté prodávajícím pořadatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající pořadatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající kupující není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, v případě že prodávající kupující je zákonem povinen tržby evidovat.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím pořadatelem odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě prodávajícím pořadatelem poskytujícím služby, poskytováno v určeném termínu.

6. DODÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, REKLAMAČNÍ ŘÁD

6.1. Prodávající pořadatel prodává služby a vstupenky na kulturní akce a prohlídky Prahy s průvodci, které zároveň pořádá, dále jen "akce". Po připsání ceny kupujícím na účet prodávajícího pořadatele bude kupujícímu na email, ze kterého objednávka byla provedena, zasláno potvrzení objednávky - VOUCHER, kterým se kupující musí prokázat v den prohlídky průvodci nebo jiné osobě.

6.2. Kupující je povinen být na místě "akce" nejpozději v času začátku akce, který se uvádí na voucheru a na webu. Kupující se na místo začátku akce dopraví sám na vlastní náklady. V případě, že kupující na místě není, vstupenka propadá bez nároku na vrácení ceny nebo změnu termínu a bez nároku na odškodné.

6.3. Vstupenka na akci (voucher) není vratná, ale je přenosná na jinou osobu. Jiná osoba se musí na místě prokázat také tímto voucherem.

6.4. Vstupenka na akci (voucher) nemusí být v tištěné podobě, stačí se prokázat elektronickou formou - například v mobilu.

6.5. Kupující dále bere na vědomí tyto podmínky poskytování služeb na všechny akce:

6.5.1. Akce se neruší, pokud se přihlásí alespoň 5 zájemců. Maximální počet zájemců je 30.

6.5.2. Prodej vstupenek na akci je ukončen ve 14:00 hod. předchozího dne před konáním akce. Pořadatel však smí zrušit akci max. do 16:00 hod. předchozího dne oznámením emailem a sms zprávou na email a mobil kupujícího, který byl uveden v objednávce. V případě zrušení ze strany prodávajícího pořadatele bude uhrazená cena za akci vrácena kupujícímu na účet max. do 5 pracovních dnů od zrušení, pokud se prodávající pořadatel a kupující nedomluví na náhradním programu v jiný termín či čas.

6.5.3. Špatné počasí není důvodem pro zrušení akce ze strany prodávajícího pořadatele a kupujícímu nevzniká nárok na vrácení uhrazené ceny služby.

6.5.4. Dojde-li ze strany prodávajícího pořadatele ke změně termínu akce, má kupující právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky za poukaz na další nákup. Toto právo může kupující uplatnit nejpozději pátý pracovní den následující po

původním termínu akce a pouze v případě, že vstupenka dosud nebyla využita. Pokud kupující neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má se za to, že má zájem zúčastnit se akce ve změněném termínu. V případě, že dojde ke změně termínu akce z důvodu nezávislého na vůli prodávajícího pořadatele v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), zůstává vstupenka v platnosti na tento změněný termín a kupující nemá právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky.

6.5.5. Cena vstupenek je smluvní a jednotná pro všechny věkové kategorie. Na 1 platícího dospělého prodávající pořadatel poskytuje 1 dítě do věku 5,99 let zdarma. Pokud máte dětí více, je nutné uhradit vstupenku i za dítě navíc. Děti zdarma je nutné uvést do poznámky v objednávce, aby pořadatel nepřeplnil kapacitu na každou akci.

6.5.6. Další informace naleznete na https://www.praha-pruvodce.eu/caste-dotazy/

6.5.7.V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 6 hodin po zaplacení vstupného, je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, kontaktovat prodávajícího pořadatele a oznámit, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit jméno, příjmení a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě, že prodávající pořadatel zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena, pošle prodávající pořadatel vstupenku znovu. V případě, že již došlo ke konání Akce, se prodávající pořadatel zavazuje vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

6.6. Kupující může uplatnit právo reklamace, pokud kvalita a rozsah služeb neodpovídá smluvním podmínkám. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu v průběhu akce ihned po zjištění závady, aby náprava mohla být provedena ihned na místě. Obrací se tedy na průvodce pořadatele. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh či následky nejsou závislé na činnosti prodávajícího pořadatele, jako je např. dopravní kolaps nebo nepříznivé počasí nebo pokud kupující nevyužije zčásti nebo zcela zaplacené služby z jeho rozhodnutí, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. Kontakt pro vyřizování reklamací: info@praha-pruvodce.eu

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu Pravidla ochrany soukromí.

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či telefonní číslo kupujícího. Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu Pravidla ochrany soukromí.

8.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. DORUČOVÁNÍ

9.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4. V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, CK informuje zákazníka o možnosti řešit případné spory vyplývající ze smluv uzavřených s CK prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa https://www.coi.cz.

10.5. Není-li ve smlouvě o zájezdu nebo v těchto smluvních podmínkách stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah mezi CK a zákazníkem Zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Dnem účinnosti Všeobecných podmínek je 17. 6. 2020.